برای بیماران

از ایمپلنت های دندانی بعد از کاشته شدن در دهان چگونه مراقبت کنیم؟   دریافت راهنمای مراقبت از ایمپلنت

جرمگیری چیست وچرا وکی باید انجام شود؟

دهان معبر قرآن است

چند نکته در مورد ایمپلنت:

AN IMPLANT IS NOT A TOOTH

ایمپلنت دندان مصنوعی است

ایمپلنت: برای ھمیشه و ابدی نیستت.
ایمپلنت: مقاوم بھ عفونت و بیماری نیست.
ایمپلنت: بدون ریسک و عوارض نیست.
و مھمتر اینکھ مراقبت لازم دارد.