پیوندهای مفید

موتورهای جستجوی مفید در پژوهشهای پزشکی و علمی:

Scopus_Logo_Main

google scholar

          pubmed

پابمد PubMed بسیاری از مجلات و نوشته های کشورهای غیر انگلیسی زبان را پوشش نمیدهد. کشورهای صاحب دانش نیز برای ایجاد دسترسی به مجلات داخلی خود مراکزی دائر کرده اند. از جمله:

Medlars هند

Bioline برزیل

Scielo برزیل

African Journals online

EMBASE

Cochrane Database of Systematic Reviews

 Picture5

EBI

Epocrates

MDLinx

Medscape

UpToDate

SearchMedicaRx

Ixquick

harvester.kit.edu/HarvesterPortal

harvester.kit.edu/HarvesterPortal

sumsearch.org

مایکروسافت موتور جستجوگر علمی برای جستجوی ویژه مطالب، موسسات علمی و دانشگاهی،مجلات و کنفرانسهای علمی راه اندازی کرده است:

academic.research.microsoft.com

که حوزه های مختلف از جمله دندانپزشکی را میتوان جداگانه جستجو کرد.

چند سایت برای جستجوی کتاب:

 

books.google.com

 

www.freebooksearch.net

دانلود رایگان کتاب از سایت Library Genesis

http://gen.lib.rus.ec/

http://gen.lib.rus.ec/

 http://en.bookfi.net/

bookzz.org

 

bookza.org

انجمنهای مرتبط با پریودنتولوژی:

انجمن پریودنتولوژی ایران

American Academy of Periodontology

European Federation of Periodontology

International Academy of Periodontology

International Association for Dental Research

انتخاب مجله:

Edanz Journal Selector

Elsevier Journal Finder